19.12.2018
Phòng Chỉ đạo là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác của phòng.

Chức năng nhiệm vụ:

a) Quản lý, thực hiện các chương trình phòng chống bệnh phong, STIs và bệnh da cộng đồng.

b) Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới về công tác phong, STIs và bệnh da, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

d) Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

đ) Định kỳ sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện và báo cáo cấp trên.

e) Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện.

g) Phụ trách điều dưỡng Bệnh viện

h) Phụ trách phòng, chống nhiễm khuẩn bệnh viện: Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhiệm vụ: Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện;  Giám sát việc xử lí chất thải cho toàn bệnh viện; Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp; Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các bộ phận:

+ Bộ phận Chỉ đạo tuyến: Chỉ đạo hoạt động chuyên khoa ở tuyến dưới; Đào tạo Cán bộ chuyên khoa; Nghiên cứu khoa học.

+ Quản lý việc chăm sóc người bệnh.

+ Quản lý phòng, chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

Số lần đọc: 288
BS Huy - Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp