20.02.2019

1. Chức năng:

Tham mưu cho giám đốc Sở Y tế để thực hiện trong các lĩnh vực phòng bệnh, chữa bệnh phong, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, các bệnh da và bệnh da nghề nghiệp, chăm sóc da,, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ da trên địa bàn tỉnh. Là cơ sở đào tạo chuyên ngành da liễu cho tuyến dưới; chỉ đạo tuyến; nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để phục vụ sức khỏe nhân dân.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh phong, khám chữa bệnh Da liễu cho nhân dân trên cơ sở thực tế của tỉnh trình giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng bệnh, khám, chữa bệnh phong, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, các bệnh da và bệnh da nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương trình giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

b. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, kỹ thuật, về các hoạt động phòng bệnh, khám, chữa bệnh phong, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, các bệnh da và bệnh da nghề nghiệp đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

c. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về lĩnh vực phòng chống bệnh phong, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, các bệnh về da trên địa bàn tỉnh.

d. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ làm  công tác chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục theo kế hoạch của tỉnh, Trung ương trên địa bản; là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong lĩnh có liên quan.

e. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng chống bệnh phong, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, các bệnh về da.

f. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình trong nước và ngoài nước về phòng chống bệnh phong, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, các bệnh về da trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú về bệnh phong, các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, bệnh da, chăm sóc da, thẩm mỹ da theo qui định của pháp luật. Tham gia thực hiện, hợp tác về chuyên ngành da liễu, thẩm mỹ theo qui định.

h. Tổ chức thực hiện các công tác kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động thuộc nhiệm vụ được giao trên địa bàn tỉnh. Tham gia các đoàn thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu.

k. Thực hiện quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo qui định của pháp luật.

l. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên và theo yêu cầu của Sở Y tế và Bộ Y tế. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động trong phòng chống bệnh phong, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, các bệnh về da trên địa bàn tỉnh.

m. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sơ Y tế và cơ quan có thẩm quyền giao.

Số lần đọc: 707