Vào lúc 13giờ 30 ngày 18 tháng 03 năm 2022 Chi đoàn Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Đoàn chủ tịch đã điều hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019 , phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, và Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019.