19.12.2018
Phòng Kế hoạch - tài chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác của: - Kế hoạch: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện. - Quản lý chất lượng Bệnh viện - Tài chính kế toán của bệnh viện.

Chức năng nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm của Bệnh viện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các kế hoạch:Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện; Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

b) Phối hợp với các khoa phòng trong công tác nghiên cứu; công tác đào tạo; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của Bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn:Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên; Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện; Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

c) Tổng hợp các mặt hoạt động của Bệnh viện, thu thập thông tin, phân tích số liệu và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo qui định, lập biểu đồ, bản đồ về tình hình bệnh da liễu trên địa bàn tỉnh:Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định; Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

d) Làm đầu mối tổng hợp thực hiện các dự án trong và ngoài nước của Bệnh viện: Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước

đ) Chỉ đạo tuyến dưới lập kế hoạch và triển khai thực hiện; tổ chức giám sát, đánh giá định kỳ các hoạt động của các chương trình và hỗ trợ tuyến:Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

e) Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng về bệnh phong, STI, bệnh da. Làm đầu mối cung cấp các nội dung về thông tin, giáo dục, truyền thông; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống bệnh da liễu.

g) Xây dựng danh mục chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện:Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên; Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

đ) Quản lý và cấp phát kinh phí theo kế hoạch đãđược phê duyệt, chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật:Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và  tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt; Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện; Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện; Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản; Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định; Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Các bộ phận:

+ Bộ phận Kế hoạch: Khám bệnh, chữa bệnh; Nghiên cứu khoa học và triển khai đào tạo cán bộ; Báo cáo, thống kê, lưu trữ thư viện; Hợp tác quốc tế.

+ Bộ phận Quản lý chất lượng bệnh viện

+ Bộ phận kế toán: Thu chi ngân sách; Theo dõi viện phí; Theo dõi tài sản; Thủ quỹ.

 

Số lần đọc: 326