Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
64/QĐ-BVDL 24/03/2019 Quyết định Quyết định thành lập hội đồng chuyên môn Tải về
110/QĐ-BVDL 19/04/2019 Quyết định 110/QĐ-BVDL: Quyết định phân công phụ trách tiêu chí Quản lý chất lượng Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp Tải về
66/QĐ-BVDL 24/03/2019 Quyết định 66/QĐ-BVDL Quyết định thành lập ban biên tập Tải về
843/SYT-NVY 10/04/2019 Công văn 843/SYT-NVY Về việc góp ý Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) Tải về
43/KH-SYT 27/03/2019 Kế hoạch 43/KH-SYT Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2019 Tải về
90/TTCS-VP 21/02/2019 Công văn 90/TTCS-VP V/v thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019 Tải về
69/2018/QH14 08/11/2018 Nghị quyết 69/2018/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải về
01/NQ-CP 01/01/2019 Nghị quyết 01/NQ-CP: Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Tải về
36-NQ/TW 22/10/2018 Nghị quyết 36-NQ/TW: về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhiền đến năm 2045 Tải về
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Nghị định 92/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
41/2015/TT-BYT 16/11/2015 Thông tư 41/2015/TT-BYT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
18/2014/TT-BQP 17/04/2014 Thông tư 18/2014/TT-BQP: Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng Tải về
846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quyết định 846/QĐ-TTg: Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 Tải về
09/UBND-KSTTHC 04/05/2018 Công văn 09/UBND-KSTTHC: về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Tải về
193/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết 193/2018/NQ-HĐND: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Tải về
37-KL/TW 17/10/2018 Kết luận 37-KL/TW: Kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Tải về
959/SYT-TCCB 26/03/2020 Công văn 959/SYT-TCCB V/v phát động Phong trào thi đua “Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19” Tải về
09/2020/QĐ-UBND 09/04/2020 Quyết định 09/2020/QĐ-UBND: Ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp; quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
96/KH-BVDL 09/04/2020 Kế hoạch 96/KH-BVDL: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp năm 2020 Tải về
Quy chế 09/06/2020 Quy chế Quy chế tạm thời Quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin Quản lý ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp (Kèm theo Quyết định số: 684/QĐ-SYT ngày 09/6/2020 của Sở Y tế) Tải về
955/QĐ-UBND-HC 26/06/2020 Quyết định 955/QĐ-UBND-HC V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
954/QĐ-UBND-HC 26/06/2020 Quyết định 954/QĐ-UBND-HC V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật 52/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức Tải về
2965/HD-BNV 15/06/2020 Công văn 2965/HD-BNV : Hướng dẫn về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
20/2019/TT-BNV 02/08/2019 Thông tư 20/2019/TT-BNV: Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Tải về
77/2019/TT-BTC 11/11/2019 Thông tư 77/2019/TT-BTC: Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Tải về
263/QĐ-BVDL 28/08/2020 Quyết định 263/QĐ-BVDL: về việc Thành lập tổ kiểm tra giờ giấc Tải về
1192/QĐ-TTg 05/08/2020 Quyết định Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao Tải về
62/TB-TTCNTT&TT 08/10/2020 Thông báo Thông báo chiêu sinh Lớp ôn và thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản đợt 3 năm 2020 Tải về
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật Luật Lao động Tải về
5081/BNV-CCVC 26/09/2020 Luật V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 Tải về
3508/SYT-TCCB 15/10/2020 Công văn V/v tham gia khảo sát nhu cầu tham gia bồi dưỡng từ xa của cán bộ, công chức, viên chức Tải về
342/CV-BVDL 19/10/2020 Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Tải về
63/2020/QH14 01/01/2021 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải về
05/2020/TT-BNV 09/11/2020 Thông tư Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Tải về
1810/QĐ-UBND-HC 24/11/2020 Quyết định Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 3 Quyết định số 209/QĐ-UBND.HC ngày 03/3/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp Tải về
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tải về
29/2020/TT-BYT 31/12/2020 Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành. Tải về
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Tải về
278/TB-BVDL 07/07/2021 Thông báo Bảng giá thu chi phí xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh Tải về
1340/QĐ-UBND-HC 08/09/2021 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
62/2021/NĐCP 29/06/2021 Nghị định Nghị định số 62/2021/NĐCP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú Tải về
87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Nghị định Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, về việc Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến Tải về
01/2022/TT-BTP 04/01/2022 Thông tư Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hội tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến Tải về
32/KH-BVDL 20/01/2022 Kế hoạch Kế hoạch số 32/KH-BVDL ngày 20/01/2022 của Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp về Cải cách hành chính Bệnh viện Da liễu năm 2022. Tải về
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Tải về